RODO

Szanowni Państwo,
na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) stosowanego od 25 maja 2018 roku, informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

 1. Administratorem Państwa danych jest RETO s.c. Renata Okrasa Tomasz Wójtowicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Staszica 2 (05-820) w Piastowie, z którą można się skontaktować:
  a. pisemnie, adres do korespondencji: ul. Staszica 2, 05-820 Piastów
  b. telefonicznie, pod numerem: + 48 604 745 302
  c. e-mailowo, pod adresem: rodo@reto.net.pl
  RETO s.c. nie ma obowiązku wyznaczania Inspektora Ochrony Danych.
 2. Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych: Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych.
  a. dane są przetwarzane w celu, zawarcia lub wykonania umowy, w związku z którymi dane zostały dobrowolnie przekazane do Spółki. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b RODO,
  b. archiwalnych i dowodowych będących realizacją ochrony naszego prawnie interesu, w tym zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów; Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO,
  c. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniem będącego realizacją naszego prawnie usprawiedliwionego interesu. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO,
  d. analitycznych (m.in. procesy i procedury realizowane w RETO s.c., analizy finansowej naszej firmy). Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO,
 3. Prawa Państwu przysługujące:
  a. prawo cofnięcia swojej zgody w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  b. przysługuje Państwu również prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  c. przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby i w celach analitycznych,
  d. przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymacie Państwo od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych,
  e. przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 4. Okres, przez który Państwa dane będą przetwarzane (przechowywane):
  a. Państwa dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy,
  b. Państwa dane będą przechowywane również w celach archiwalnych.
 5. Podmioty, którym mogą być przekazywane Państwa dane:
  a. dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania obowiązku prawnego w oparciu o Państwa zgodę,
  b. podmiotowi Przetwarzającemu dane (Biuro Rachunkowe),
  c. odbiorcami Państwa danych mogą być w szczególności upoważnieni Pracownicy Spółki. Wskazujemy, że podmioty takie przetwarzać będą dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Państwa dane nie będą wysyłane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Powyższe Podmioty uzyskają dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetwarzanie będzie konieczne w celu właściwego wykonania umowy.
 6. Wymagania dla systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe:
  Systemy informatyczne przetwarzające dane osobowe spełniają wymagania określone w przepisach europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). RETO s.c. nie przetwarza Państwa danych szczególnych kategorii. Nie będzie również podejmować zautomatyzowanych decyzji ani wykonywać profilowania z użyciem Państwa danych. Dziękujemy za zapoznanie się z treścią niniejszej klauzuli.